Paušální daň pro živnostníky potvrzena - už od ledna 2021

Od 1.1.2021 bude zavedena paušální daň - prezident příslušný zákon podepsal 4.12.2020.

Díky paušální dani budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému, včetně povinnosti je přiznat na třech různých formulářích.

Paušální daň bude fungovat zcela na dobrovolné bázi.

Základní principy paušální daně jsou následující:

- paušální daň je určena jen pro OSVČ (nikoli však pro společníky v.o.s. či komplementáře k.s.),
- OSVČ oznámí, že vstupuje do paušálního režimu - pro rok 2021 je nutné toto oznámení učinit nejpozději do 11.1.2021 na formuláři, který je možné vyplnit také pomocí webové aplikace,
- předpoklady pro uplatnění paušálního režimu budou od 1.1.2021 upraveny v § 2a zákona o daních z příjmů (např. se nesmí jednat o plátce DPH a příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP za předchozí rok nepřesáhly 1 mil. Kč),
- paušální daň nelze uplatnit v případě, že máte současně příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní či příjmů osvobozených - např. dohoda o provedení práce do výše měsíční odměny 10 000 Kč či dohoda o pracovní činnosti do výše 3 500 Kč měsíční odměny apod.),
- OSVČ v paušálním režimu platí do 20. dne příslušného kalendářního měsíce paušální zálohu; tato paušální záloha se platí finančnímu úřadu, a to na účet určený k platbě paušální daně. Účet pro platbu paušální daně je tvořen předčíslím 2866.
- paušální záloha (v roce 2021 ve výši 5 469 Kč) je součet: zálohy na DPFO ve výši 100 Kč, zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %, tj. 2 976 Kč a minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč.

Přijímání žádostí o vstup do paušálního režimu daně bylo spuštěno 7. 12. 2020. Finanční úřad oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat.

 Zdroj: Ministerstvo financí ČR - www.mfcr.cz; Finanční správa - www.financnisprava.cz