Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti (dříve sdružení) bez právní subjektivity

Poslední novela zákona o DPH ruší všechny specifické úpravy, které zákon o DPH v současné době obsahuje pro uplatnění DPH u společnosti, dříve sdružení. Společníci společnosti budou pro účely zákona o DPH vystupovat samostatně, každý sám za sebe.

Podle této nové úpravy se např.:

- pro účely obratu a následné podání přihlášky k registraci sleduje obrat za každého společníka samostatně,
- každý společník vede v evidenci pro účely DPH (§ 100 zákona o DPH) veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti,
- každý společník v daňovém přiznání (§ 101 zákona o DPH), v souhrnném hlášení (§ 102 zákona o DPH) a v kontrolním hlášení (§ 101c zákona o DPH) uvádí údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění, tedy i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti.

Na běžný systém uplatňování DPH jsou povinni přejít do konce roku 2018. Plátce, který je určený jednat za společnost, je povinen nahlásit finančnímu úřadu do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém postupovali podle specifického postupu, že přecházejí na běžný postup uplatňování DPH.

Zdroj: Finanční správa České republiky