Změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce.

Změny jsou časově rozděleny do dvou fází:

Od 1. 7. 2024 tzv. „registrační a ohlašovací" fáze, kdy je zavedena povinná evidence všech dohod            o provedení práce (dále jen "DPP") a měsíční hlášení příjmů z těchto dohod.

Od 1. 1. 2025 fáze sjednocení úpravy DPP s úpravou běžných pracovních poměrů či dohod o pracovní činnosti a zavedení režimu tzv. oznámené dohody.

Co to bude v praxi znamenat?

Od 1. 7. 2024 vzniká povinnost registrace všech dosud nepojištěných DPP.  Dále je nutné vždy do 20. kalendářního dne následujícího měsíce formou závazného formuláře "Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činných na základě DPP" vykazovat výše příjmů z těchto DPP.

Poprvé bude výkaz zasílán za měsíc červenec 2024 do 20. 8. 2024. Výkaz bude zasílán bez ohledu na to, zda DPP založila účast na nemocenském pojištění či nikoliv a bez ohledu na to, zda byla uzavřena před 1. 7. 2024 nebo po 30. 6. 2024. Výkaz bude zasílán i tehdy, pokud DPP trvá a žádná odměna nebyla zaměstnanci v příslušném měsíci zúčtována.

Nadto je zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance na DPP před 1. 7. 2024, u nichž nevznikla účast na nemocenském pojištění, povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů do 31. 7. 2024, pokud již v tomto registru není evidován.

Do konce roku 2024 i nadále platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl    10 000 Kč.

Od 1. 1. 2025 bude možnost uplatnit režim tzv. oznámené dohody, při kterém lze využívat u DPP vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného. U ostatních DPP budou platit obdobné podmínky jako pro pracovní poměry či dohody o pracovní činnosti.

Zdroj: Česká správa sociální zabezpečení, www.cssz.cz