Ústavní soud zrušil plánovaný náběh 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb

3. fáze elektronické evidence tržeb (EET) měla vyjít v platnost již v březnu 2018 a měla se týkat např. svobodných povolání, dopravy a zemědělství. 4. vlna EET se měla od června 2018 týkat vybraných řemesel a výrobních činností.

Ústavní soud (ÚS) však nařídil odklad náběhu 3. a 4. fáze EET do doby, než bude provedena novela tohoto zákona, tak aby respektoval vůli ÚS. Případné výjimky z EET je tedy nutné upravit zákonem, nikoliv pouze cestou vládního nařízení. Dále ÚS zrušil povinnost evidovat platby kartou, ale zároveň uznal, že evidování transakcí z platební karty je legitimní a dává správci daně úplný přehled o provedených platbách, tudíž se poplatník může rozhodnout, zda bude i tyto tržby nadále elektronicky evidovat či nikoliv.

Ministerstvo financí (MF) uvádí, že již začalo s přípravou částečné novely tohoto zákona s ohledem na požadavek nové vlády vyjmout podnikající fyzické osoby se stanovenou paušální daní a nízkými ročními příjmy. Dále MF tvrdí, že většina povinností vyplývajících ze zákona o EET zůstává i nadále v platnosti a funkčnost zákona nebyla významněji dotčena.
Pouze do konce příštího roku zůstává v platnosti již vydané nařízení, které vyřadilo z EET prodej vánočních kaprů a tržby těžce zrakově postižených.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky