Milostivé léto III od 1. 7. do 30. 11. 2023

Milostivé léto 2023 navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným institucím stejně jako správních a daňových exekucí, pokud tyto dluhy nejsou vymáhány soudními exekutory.

Jestliže dlužníci v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné (nad 5 000 Kč možno i ve splátkách) a splní další podmínky akce, následně jim bude odpuštěno penále, úroky a další příslušenství dluhu. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hl. m. Praha.

1. Daňové milostivé léto - umožňuje zbavit se těchto dluhů:
- úroku z prodlení,
- úroku z posečkané částky,
- penále,
- pokuty za opožděné tvrzení daně,
- nákladů na řízení včetně exekučních nákladů
vedených u Finanční či Celní správy ČR, případně Ministerstva financí ČR, soudů nebo Vězeňské služby ČR vzniklých do 30. 9. 2022. Drobné (tzv. bagatelní) nedoplatky do výše 199 Kč, resp. 29 Kč u daně          z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. 7. 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 Kč, na příslušenství nebo na dani zaniknou zcela.

Požádat o odpuštění příslušenství daně mohou pouze fyzické osoby - podnikatelé i nepodnikatelé, a to nejpozději do 30. 11. 2023. K zániku bagatelních dluhů dochází u všech daňových dlužníků automaticky.

2. Daňové milostivé léto v rámci obcí a krajů - umožňuje zbavit se následujících dluhů:
- místních poplatků, např. ze psů, za svoz odpadu apod.,
- z odvodu za porušení rozpočtové kázně.
K daňovému milostivému létu se územně samosprávné celky, tj. obce a kraje vč. hlavního města Prahy mohou, ale nemusí přidat. Před podáním žádosti je nutné zjistit, zda se daná obec či kraj, popř. Praha    k Milostivému létu připojila.

3. Pojistné milostivé léto – umožňuje zbavit se dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení a to:
- penále z dlužného pojistného,
- exekučních nákladů,
které jsou vymáhány v rámci tzv. správní exekuce a příslušná OSSZ je evidovala (byly splatné) do 30. 9. 2022. Odpuštění penále a exekučních nákladů se týká všech plátců pojistného, fyzických i právnických osob. I zde je možné využít splátkového kalendáře a termín zapojení do akce Milostivé léto končí 30. 11. 2023.

Příslušenství z dluhů na zdravotním pojištění v současném Milostivém létu bohužel řešit nelze. Připravuje se však zákon, který by to měl umožnit od 1. 1. 2024.

Zdroj: milostiveleto.cz, www.mpsv.cz, www.financnisprava.cz