Změny v dani z nemovitých věcí pro rok 2024

V souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů se od 1. 1. 2024 zásadním způsobem novelizoval zákon    č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Některé změny nabývají účinnosti až zdaňovacím obdobím roku 2025, avšak velká část změn dopadá na zdaňovací období roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech je nutné podat daňové přiznání. Mimo tyto změny i nadále platí, že daňovému přiznání k dani z nemovitých věcí se nevyhnou občané, kteří mj. koupili, zdědili nebo obdrželi nemovitost darem během roku 2023.

1. Přehled nejdůležitějších změn, které zakládají povinnost podat daňové přiznání:

Stavební pozemek

- nově vzniká povinnost zdanit stavební pozemek v rozsahu budoucí stavby vyšší sazbou daně pro stavební pozemky. Nově již není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.

Zpevněná plocha

- z důvodu změny definice zpevněné plochy pozemku vzniká povinnost zdanit vyšší sazbou část pozemku, na které se nachází zpevněná plocha, přestože se jedná o pozemek, který není ostatní plochou či zastavěnou plochou a nádvořím, jak platilo doposud,
- nově vzniká povinnost podat daňové přiznání v případě, že je pozemek včetně zpevněné plochy zařazen v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů.

Garáž a stavba pro rodinnou rekreaci

- objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž nebo stavba pro rodinnou rekreaci, je nutné bez ohledu na skutečné využití zdanit v souladu se zápisem v katastru nemovitostí. Toto platí i opačně.

Uživatel nemovité věci, kterou vlastní Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

- nově je poplatníkem daně uživatel nemovitosti (s výjimkou obytného domu a jednotky pro bydlení ve vlastnictví ÚZSVM). Obdobný postup platí také v případě stavby či jednotky, jejíž vlastník není znám, tj. v katastru nemovitostí není vlastník uveden nebo je nedostatečně identifikován.

Pronájem místnosti v obytném domě nebo jednotce

- nově vzniká povinnost odvést vyšší daň, pokud je místnost v obytném domě či jednotce pro bydlení využívána k podnikání v oboru ubytovacích služeb, tedy místnost je pronajímána a zároveň jsou v souvislosti s tímto pronájmem poskytovány další služby (např. úklid, vynášení odpadků, praní a převlékání lůžkovin, snídaně apod.).

Hospodářské lesy

- hospodářské lesy pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B", ztrácí nárok na osvobození, pokud nejsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu pozemku lesní pozemek.

Zařízení služby péče o dítě v dětské skupině

- dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, které slouží jako zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.

Pozemky v národním parku

- dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny. Nově se osvobození vztahuje i na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.

2. Přehled nejdůležitějších změn, kdy není povinnost podat daňové přiznání, neboť správce daně zohlední změny automaticky:

- ruší se většina bodů osvobození vztahující se k nakládání s odpady a tím dochází ke zdanění dosud osvobozovaných pozemků a staveb sloužících výlučně odpadovému hospodářství,
- sazby daně z pozemků, ze staveb a jednotek se zvyšují o cca 80 %,
- zavádí se inflační koeficient,
- mění se koeficienty dle nově vydané obecně závazné vyhlášky,
- minimální celková daň za spoluvlastnický podíl na nemovité věci je nově 90 Kč,
- osvobozeny jsou zdanitelné jednotky přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona. Zdanitelné stavby jsou osvobozeny jen částečně,
- zavádí se nová sazba daně pro druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň,
- předmětem daně nejsou rybníky sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb (žádné pozemky druhu vodní plocha nejsou předmětem daně),
- celková daň z nemovitých věcí v rámci jednoho finančního úřadu se neplatí, pokud činí méně než        50 Kč.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz