Posečkání či rozložení úhrady daně na splátky

Máte úspěšně podané daňové přiznání, ale jste v situaci, kdy by Vás úhrada daně neúměrně finančně zatížila? Potřebujete platbu daně odložit či rozložit na splátky? Správce daně to naštěstí na žádost umožňuje daňovým subjektům v tíživé sociální či ekonomické situaci.

Posečkáním se rozumí úhrada nedoplatku najednou např. za 3 měsíce. Rozložením úhrady nedoplatku na splátky se rozumí splácení nedoplatku dle splátkového kalendáře.

Pro to, aby mohlo být Vaší žádosti vyhověno, je třeba, aby byla splněna minimálně jedna z následujících podmínek:
1. neprodlená úhrada nedoplatku by pro Vás znamenala vážnou újmu,
2. byla by ohrožena výživa Vaše nebo osob na Vás odkázaných,
3. neprodlená úhrada nedoplatku by vedla k zániku Vašeho podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
4. není možné vybrat daň najednou,
5. je důvodně očekáván částečný nebo úplný zánik povinnosti uhradit daň (např. již platný, ale dosud neúčinný zákon).

Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč, a to za každý druh daně, jehož se žádost týká.

Největším benefitem nabízené služby je zabránění hrozby exekuce majetku a nižší úročení posečkané částky, které je poloviční oproti úroku z prodlení, který by daňový subjekt hradil, pokud by mu posečkání nebylo povoleno. V praxi to znamená, že u prodlení vzniklého v 1. pololetí roku 2024 je výše zákonného úroku z prodlení podle občanského zákoníku 14,75 % p.a. Úrok z posečkané částky pak činí polovinu úroku z prodlení, tedy 7,38 % p.a.

Daňový subjekt však za určitých podmínek může požádat správce daně o prominutí úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

Pro žádost není speciální formulář, a proto je možné požádat dopisem, ze kterého bude zřejmé, oč žádáte, anebo lze využít webovou aplikaci „Žádost o povolení posečkání" na stránkách finanční správy.
Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, u kterého je daňový nedoplatek evidován.

Více informací zde.

Zdroj: portal.gov.cz, www.financnisprava.cz